Kon Tiki Reisid OÜ üldised reisitingimused

 

 1. Reisileping ja reisikorraldaja vastutus

1.1. Kon Tiki Reisid reisikorraldajana (edaspidi Reisikorraldaja) vastutab selle eest, et reis vastab kirjeldusele ja Kliendile antud lubadustele v.a. Reisikorraldajast mittesõltuvad asjaolud (nt. paljude aastate keskmisest erinevad ilmastikuolud, sihtkohamaa ajutised või alalised poliitilised otsused, hotellide iseseisvad otsused remonttöödeks, ebamugavused, mis tingitud sihtkoha linnavõimude otsustest nt. linnateede remondiks jms).

1.2. Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud force majeure’i tõttu (sealhulgas, kuid mitte ainult loodusõnnetused, poliitilised vahejuhtumid, streigid, usulised rahutused vms).

1.3. Lepingu sisu:

Käesoleva reisilepingu sisuks on Kon Tiki Reiside poolt korraldatav reis koos sinna sisse kuuluvate teenustega, mis on kirjeldatud ettevõtte internetilehel, kirjalikus pakkumises või arvel.

1.4 Lepingu sisu ja reisi puudusi hinnatakse nende andmete alusel, mida Reisikorraldaja on reisi müües ja reklaamides andnud.

1.5 Abistamise kohustus:

Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse tingimuste valikul, kuid Reisikorraldaja aitab Reisijat reisikindlustuse hankimisel. Kui Reisija reisi ajal haigestub, temaga juhtub õnnetus, ta satub kuriteo ohvriks jmt korral abistab Reisikorraldaja teda kõigiti, Reisija tasub sellega seotud lisakulud.

 1. Lepingu sõlmimine ja reisi eest tasumine

2.1. Reisija ja Reisikorraldaja vaheline leping muutub mõlemale poolele siduvaks hetkel, kui Reisija on välja valinud reisi ja tasunud ettemaksu.

2.2. Reisi tellimisel tuleb 3 päeva jooksul tasuda ettemaks 500 EUR Reisija kohta.

2.3.  50% reisi maksumusest peab olema tasutud hiljemalt 60 päeva enne reisi väljumist ja 100%  reisi maksumusest peab olema tasutud hiljemalt 30 päeva enne reisi väljumist .

 1. Reisija õigus annulleerida reis

3.1. Annulleerimisel ettemaksu ei tagastata.

3.2. Kui reisini on jäänud 31 – 60 päeva, tagastab reisikorraldaja 50% kogu reisi maksumusest , välja arvatud kulud, mis ta on juba reisija eest teinud ja ettemaksu.

3.3. Kui reisini on jäänud vähem kui 30 päeva, ei kuulu reisiraha 100% ulatuses tagastamisele.

3.4. Reisija nime on võimalik muuta hiljemalt 35 päeva enne reisi, juhul kui lennufirma jt kohapealsed teenusepakkujad seda lubavad. Reisija tasub nime muutmisega  seotud kulud.

3.5.Võimalike kahjude vältimiseks soovitab Reisikorraldaja sõlmida piisava suurusega reisitõrkekindlustuse.

 

 1. Reisija kohustused ja vastutus

4.1. Reisijal on kohustus järgida reisi ajal Reisikorraldaja reisi puudutavaid juhendeid ja reegleid, samuti majutusasutuste, toitlustuskohtade ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning ametivõimude ettekirjutusi.

4.2. Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid. Seda reeglit jämedalt rikkunud Reisija võidakse reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ja tal ei ole õigust reisi maksumuse tagasi saamisele.

4.3. Reisija vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab Reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele.

 1. Hind ja hinnamuutused

5.1 Reisi hinna sisse kuuluvad kõik teenused, mis on reisiprogrammis märgitud „hinna sees“.

5.2 Reisi hinna sisse ei kuulu reisija programmivälised kulutused kohapeal, kindlustus jms.

5.3 Kui Reisija ei kasuta mõnda hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust raha tagasi saada.

5.4 Reisihind võib muutuda, kui valuutakursid muutuvad rohkem kui 5 % ulatuses.

5.5 Reisi hinnad on toodud Eurodes.

5.6 Kui reisisihtkohas tõusevad 20% või enam  turismimaksud, pargitasud, kütuse hind, käibemaks, kolmandate osapoolte poolt pakutavate teenuste hinnad või muud hinnad, mis ei allu meie kontrollile, on Reisikorraldajal õigus reisi hinda vastavalt muuta.

 1. Reisikorraldaja õigus teha reisiprogrammi muudatusi.

6.1 Kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel põhjustel reisiprogrammi algselt välja kuulutatud kujul teostada, on tal õigus vahetada sõiduvahendit, hotelli,toitlustamiskohta, muuta ajakava või teha reisiprogrammis muid muudatusi, kuid seda tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Muutustest tuleb Reisijatele teatada koheselt.

 1. Reisikorraldaja õigus reis ära jätta

7.1. Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta, kui:

7.1.2. Reisikorraldaja võimalused reisi teostada on muutunud oluliselt raskemaks sihtkohamaal või selle lähedal toimuva tõttu (sõda, loodusõnnetus, streik vms). Samuti kui mingil muul põhjusel võib reisijate julgeoleku ohtu sattuda.

7.1.3. Lennukompanii, mille lendudel pakutud reis põhineb, jätab ootamatult oma lennud ära ja neid ei ole võimalik asendada.

7.1.4. Kui reisile on  registreerinud 6 nädalat enne reisi vähem kui 6 inimest.

7.2. Kui Reisikorraldaja on sunnitud temast sõltumatutel põhjustel reisi ära jätma, saab Reisija tagasi sissemakstud raha. Reisijal ei ole õigust lisakompensatsioonile.

7.3. Kui reisile ei ole registreerinud piisavalt inimesi, peab Reisikorraldaja teatama Reisijale reisi ärajäämisest vähemalt 25 päeva enne reisi alguskuupäeva. Reisijal on õigus saada tagasi kogu reisi maksumus.

 1. Reisikorraldaja õigus lõpetada leping

8.1. Reisikorraldajal on õigus leping lõpetada, kui Reisija pole lepingus äramärgitud või kokkulepitud ajaks reisi eest tasunud.

 1. Vead reisikorralduses ja nendest teatamine

9.1. Reisikorraldaja on eksinud, kui reis ja pakutavad teenused ei vasta reisikirjeldusele ja Reisijale antud lubadustele.

9.2. Puuduseks ei või pidada reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muutusi, mida sihtkoha ja reisi iseloomu arvestades on võidud eeldada.

9.3. Puuduseks ei või pidada lennu ajakava muutumist (varasem/hilisem väljumine Tallinnast või varasem/hilisem saabumine sihtkohta), kui muutus on tingitud Reisikorraldaja kontrollile allumatutest asjaoludest.

9.4. Reisikorraldaja veaks ei või pidada lennumarsruudi ootamatut muutust kui lennukompanii on teinud ülebroneeringu. Sellisel juhul pakub lennukompanii alternatiivse lennuvariandi ja kompenseerib ebamugavuse oma sisekorrareeglitele vastavalt.

9.5. Reisikorraldaja veaks ei või pidada seda, kui reisija ei pääse lennule oma süü tõttu. Näiteks kui Reisija on kaotanud pileti, tal puuduvad kehtivad reisidokumendid või ta on väga tugevas alkoholijoobes.

 1. Puudusest teatamine

10.1 Erinevatest puudustest tuleb viivitamatult teatada Reisikorraldaja esindajat sihtkohas. Kui kohapeal lahenduse leidmine osutub võimatuks, tuleb juhtumist teatada Reisikorraldajale niipea kui võimalik, aga mitte hiljem kui seitse (7) päeva peale reisi toimumist. Reisikorraldajale esitatud pöördumine peab olema vormistatud kirjalikult. Kui Reisija soovib saada hüvitust saamata jäänud ja/või ebarahuldava teenuse eest, tuleb Reisijal kaebusele lisada kviitungite originaalid või teised tõendid põhjendatud lisakulutuste kohta. Tõendi saamata jäänud teenuste kohta võib kirjutada ka Reisikorraldaja esindaja.

 1. Puuduste kõrvaldamine

11.1 Reisikorraldaja on kohustatud tehtud vea kohe parandama. Reisikorraldaja võib jätta vea reisi ajal parandamata vaid juhul, kui see osutub võimatuks või kui see põhjustaks talle ebaadekvaatseid kulutusi.

11.2 Kui puudus on jäetud eeltoodud põhjusel kõrvaldamata on Reisijal õigus saada kompensatsiooni, mis proportsionaalselt vastab vea suurusele paketi  kogumaksumusest.

 1. Kahjude korvamine

12.1 Reisikorraldaja korvab Reisija tervisele ja varale põhjustatud kahju, kui see tuleneb Reisikorraldaja või tema esindaja tegevusest (tegevusetusest) kohapeal.

12.2 Kui viga parandatakse ja tekitatud kahju korvatakse sihtpunktis, ei ole Reisijal õigust nõuda teistkordset korvamist Eestis. Kahju korvatakse proportsionaalselt tekitatud kahjule.

12.3 Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mille on põhjustanud temast sõltumatud asjaolud (force majeur).

12.4 Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud Reisija enda tegevusest ja hoolimatusest.

12.5 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui Reisija satub kuritöö ohvriks.

12.6 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui kohapealne ilm ei vasta paljude aastate keskmisele.

12.7 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui programmis olevas majutusasutuses, liiklusvahendis vms. tekib ootamatu tehniline rike, samuti kahjude eest seoses majutusasutuse personali või liiklusvahendi juhi tegevusega või tegevusetusega. Samas aitab Reisikorraldaja tekkinud probleemi lahendada.

12.8 Reisikorraldaja ei vastuta lendude, bussitranspordi või laevareiside tehnilise korraldamise eest. Kui Reisijal läheb kaduma pagas, vastutab Vedaja.

 1. Reisitingimuste kehtivus ja tõlgendused

13.1 Käesolevad reisitingimused muutuvad kummalegi poolele kohustuslikuks peale reisilepingu sõlmimist (punkt 2.1.).

13.2 Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste korras Reisija ja Reisikorraldaja vahel. Kui kokkulepet ei saavutata, on õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitseametis. Kui kokkulepet ei ole võimalik saavutada ka sel teel, siis Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.

Ole kursis põneva reisiinfoga

Pane siia oma meiliaadress ja oled toimuvaga kursis,Liitu uudiskirjaga!